Дослідно-експериментальна робота за напрямом “Інклюзивна освіта”

Освітнє реформування та модернізація в нашій країні віддзеркалюють досягнення держави, яка стала на шлях соціально-економічних перетворень, а також зумовлюють впровадження освітніх інновацій відповідно до сучасної світоглядної моделі соціального устрою. В основу цієї моделі покладено концепцію цілісного підходу, яка відкриває шлях до реалізації прав і можливостей для кожної людини і, перш за все, передбачає рівний доступ дітей з особливими потребами до здобуття якісної освіти.

Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини (Загальної декларації прав людини, Конвенцій ООН про права інвалідів, про права дитини), Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні в Україні законодавчо визнано право дітей з особливими освітніми потребами на навчання у загальноосвітніх закладах за місцем проживання.

У м. Києві ще з 2006 року започатковано дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах за напрямом інклюзивна освіта. Найбільша кількість навчальних закладів, задіяних у цьому напрямі дослідження, знаходяться в Оболонському районі столиці, де з 2008 р. працює відділ інклюзивної та спеціальної освіти Оболонського районного управління освіти. На базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів столиці здійснюється вісім експериментальних досліджень за напрямом інклюзивна освіта.

Інноваційні проекти столичної освіти

113Стає майстром педагогічної праці звичайно той, хто відчув себе дослідником. (В.О. Сухомлинський)

Становлення нової освітньої системи, орієнтованої на входження України до єдиного світового освітнього та інформаційного простору супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу. Столична школа – живий організм, що тонко реагує на зміни в суспільстві, освіті, науці. І якщо донедавна вона слугувала засобом «створення» людини, «підігнаної» до потреб суспільства, то нині формує особистість, здатну цінувати й творити нове суспільство. Нова школа Києва – це школа вільного вибору: для батьків, дітей і педагогів. На сьогодні не лише навчальні заклади нового типу, а й традиційні все більше поглиблюють свою інноваційну складову, вдаються до педагогічних експериментів, змінюючи тим самим пріоритети змісту освіти та виховання, педагогічні технології, стиль управління школою тощо. Особливістю освітньої системи столичного регіону є її вагомий соціальний, культурний і науковий потенціал, що дає змогу вчасно й фахово реагувати на освітні новації. Відтак, отримавши широкі можливості щодо впровадження педагогічних альтернатив, освітяни міста прагнуть реалізувати найкраще у своїй практичній діяльності. Сьогодні в 156 загальноосвітніх навчальних закладах різних типів і форм власності міста здійснюється апробація 84 експериментальних педагогічних програм (65 на регіональному рівні та 19 на всеукраїнському рівні).

Упровадження мультипрофільного навчання у ЗНЗ

IMG_3178_2Ідея мультипрофільного навчального закладу відома ще з середини 80-х років минулого століття, коли за такою формою організації навчального процесу почали працювати професійно-технічні училища. У загальноосвітні школи ця модель упроваджується в різних модифікаціях вже понад 10 років. А взагалі, дана форма роботи є одним із варіантів реалізації ідеї профільного навчання у старшій школі.

Головною ідеєю впровадження мультипрофільної форми навчання є вільний вибір учнями предметів для поглибленого вивчення. Цей вибір не диктується ні профільною орієнтацією навчального закладу, ні розкладом занять, ні навіть показниками успішності учня. Важливі виключно особисте бажання і утримання в межах загального тижневого навантаження. Таким чином, фактично кожен учень займається за індивідуальним навчальним планом і розкладом. Зрозуміло, що забезпечення таких умов кожному учню вимагає від навчального закладу і його працівників повної професійної віддачі. Але мета того варта – навчити молоду людину робити свідомий вибір і виховати в неї почуття відповідальності за цей вибір.

Read more

Сутність інноваційної педагогічної діяльності

29786369Створення, утвердження, розвиток нового як цілісного феномену є стрижнем інноваційного процесу, базовий компонент якого становить інновація (лат. innovatio – оновлення, зміна). У сучасній психолого-педагогічній науці поняття «інновація» розуміють у таких значеннях:

  • форма організації інноваційної діяльності (Л. Даниленко);
  • сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем навчання і виховання з позицій особистісно-розвивальної освітньої парадигми (В. Паламарчук, О. Пєхота);
  • зміни в освітній практиці (М. Кларін);
  • комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу в галузі педагогіки (В. Сластьонін);
  • результат інноваційного процесу (І. Підласий).

Read more