Дослідницька діяльність

Теми досліджень співробітників НДЛ та публікації за темами досліджень

ПІБ Тема дослідження
1 Пруцакова О.Л.  
Друковані праці за темою дослідження
   1  
ПІБ Тема дослідження
2 Лавриненко О.В. Коучинг в освіті
Друковані праці за темою дослідження:
1 Можливості коучингу у менеджменті педагогічних інновацій системи післядипломної освіти.  Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : зб. матеріалів доп. учасн. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м.  Тернопіль,  Україна, 15-16 квітня 2021 р.  Тернопіль : СМП «Тайп», 2021. С. 250-253. [Електронний ресурс]: Режим доступу:
http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/5712
ПІБ Тема дослідження
3 Линьов К.О. «Розвиток лідерської компетентності керівника закладу загальної середньої освіти у системі післядипломної освіти»
  Друковані праці за темою дослідження:
  1 Розвиток методологічної культури керівника навчального закладу в умовах модернізації системи освіти // Механізми управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-5 квітня 2013 р. – К.: Арт Економі, 2013. –с.7-8
  2 Управління підвищенням кваліфікації керівника навчального закладу // Освітологія. – 2013. – № 2. С. 93-96
  3 Управлінський вплив керівника щодо впровадження інформатизації навчального закладу // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч. 5. – С. 163-168.
  4 Розвиток полікультурної компетентності керівників навчальних закладів в умовах післядипломної освіти / Костянтин Линьов // Wielokulturowosc i educacja / red.: T.Lewowicki, W. Ognevjuk, E. Ogrodzka-Mazur, S. Sysojewa. – Warszawa-Cieszyn-Kijow, 2014. – S. 217-225
  5 Підготовка керівника закладу середньої освіти в університетах України на засадах лідерства // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. – № 3. – Додаток 1: Інтеграція вищої освіти і науки. – К., 2015. – С. 128-132
  6 Концепція розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства // Педагогічний процес: теорія і практика (серія: Педагогіка). – 2016. – № 2 (53). – С. 26-31
  7 Особистісно орієнтоване лідерство в управлінні закладом освіти / Костянтин Линьов // Електронне наукове видання «Освітологічний дискурс». – К.: КУБГ, 2016. – Випуск 2 (14). – Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/378. – С. 153-164
  8 Лідерство у контексті еволюції підходів до осмислення феномену в освіті / Костянтин Линьов // ScienceRise: Pedagogical Education. – Volume 8 (4). – August 2016. – C. 29-34. – DOI: http://dx.doi.org/10.15587/.2016.76221. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/76221
  9 Управління закладом середньої освіти на основі парадигми лідерства / Костянтин Линьов // Освітологія. – № 5. – 2016. – С. 50-56
  10 Прийняття управлінського рішення у закладі середньої освіти на засадах лідерства: навчальний посібник / К.О.Линьов. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 36 с. ISBN 978-617-7288-36-6
  11 Линьов К.О., Линьова І.О. Розробка та реалізація Концепції розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства: навчальний посібник / К.О.Линьов, І.О.Линьова. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 36 с. ISBN 978-617-7288-35-9
  12 Упровадження парадигми лідерства у закладі середньої освіти // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2017. – № 2. – Додаток 1: Університет і лідерство. – С. 21-24
  13 Процесно орієнтоване лідерство керівника закладу освіти у контексті теорії спіральної динаміки / Костянтин Линьов // International Scientific Journal of Universities and Leadership. – 2017. – № 1 (4). Режим доступу: http://elite-journal.org/zmist-4/rozdil-1-rozvitok-liderskogo-potenci-5/
  14 Линьов К.О., Линьов В.К. Управління розвитком ІКТ компетентності керівника закладу освіти / Костянтин Линьов, Всеволод Линьов // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2017. – № 3. – С. 345-354. Режим доступу:http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/ openedu/article/view/101/137#.Wb17P7puJGM
ПІБ Тема дослідження
Друковані праці за темою дослідження:
ПІБ Тема дослідження
Друковані праці за темою дослідження:
ПІБ Тема дослідження
4 Якубов С.В. “Проектування навчального середовища системи Moodle для персоналізації навчання учнів у закладі загальної середньої освіти”
Друковані праці за темою дослідження:
1 Упровадження елементів дистанційного навчання школярів / С. Якубов // Школа: інформаційно-методичний журнал – К. 2013. – № 2(86). – С. 4 – 6.
2 Дистанційне навчання. Організація процесу / С. Якубов //Директор школи. – К. 2015. – № 1(97). – С. 57 – 65.
3 Інверсне навчання. Нова організація шкільної освіти / С. Якубов //Директор школи. – К. 2015. – № 7(103). – С. 57 – 65.
4 Персоналізоване навчання. Основні визначення та напрямки впровадження / С. Якубов //Директор школи. – К. 2016. – № 5(117). – С. 67 – 85.
5 Бобровський М.В., Якубов С.В. Експеримент з дистанційного навчання у школах м. Києва, перехід до змішаного навчання з елементами персоналізації на основі платформи Moodle 3.2. П’ята міжнародна науково-практична конференція “MoodleMoot Ukraine 2017. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle”. (Київ, КНУБА, 26-27 травня 2017 р.): тези доповідей. КНУБА, 2017. – С. 8.